Atlas Historyczny Polski w XVI w. / Historical Atlas of Poland in 16th c.

This time, instead of publishing an archival map, we intend to share – courtesy of the Institute of History of Polish Academy of Sciences - Polish Historical Atlas of the 16th (scale: 1: 250 000). The concept dates back to the end of the 19th century and includes the cartographic reconstruction of the settlement network in the second half of the 16th century (with the distinction of royal and ecclesiastical property), state’s administrative and ecclesiastical, the road network and the natural landscape (water, vegetation, relief). The presented map is a mosaic of the previously elaborated works with coherent graphical form. The ongoing works on the Polish Historical Atlas are to be finished by 2020 and can be followed on the “Atlas of Sources and Materials for History of Old Poland” website.

Tym razem, zamiast map archiwalnych, udostępniamy – dzięki uprzejmości Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk – Atlas Historyczny Polski w XVI wieku w skali 1:250 000. Koncepcja jego opracowania sięga końca XIX wieku i obejmuje rekonstrukcję kartograficzną sieci osadniczej drugiej połowy XVI wieku (z wyróżnieniem własności królewskiej i duchownej), podziałów terytorialnych państwowych i kościelnych, sieci dróg i krajobrazu naturalnego (wody, roślinność, rzeźba terenu). 

More...