Jak analizować dawne mapy? (3) / How to analyze archival maps? (3)

This blog entry covers maps’ accuracy: how it changed in 19th century. Maps prior to that period can be used only as a source of attribute information. Features’ geometry can be collected from maps developed since +/- 1870 when precise measurement tools were in use. Analysis covers 11 georeferenced archival maps (4-point affine transformation). 


W dobie GIS-u mapa archiwalna może być źródłem informacji dwojakiego typu. Po pierwsze, można z niej czerpać wiadomości na temat atrybutów obiektów: klasy drogi w 1859 roku, wielkości miasta w 1923 roku czy typów istniejących obiektów gospodarczych takich jak kopalnie lub karczmy. Po drugie, dzięki temu, że mapa z definicji pokazuje interesujący nas obszar w przyjętym układzie współrzędnych można z niej również czerpać informacje dotyczące geometrii obiektów, czyli ich położenia i kształtu. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że na południe od Stanisławowa, na skrzyżowaniu dróg stał wiatrak :) Proste?

More...

Jak analizować dawne mapy? (2) / How to analyze archival maps? (2)

The purpose of last blog entry was to show the effects of various geohistorical analyses. This one focuses on what can be analyzed throughout archival maps, i.e. what kind of content is depicted on them. The maps' content itself is diverse and unharmonized; it varies due to maps' scale, time of issue or map producer (Austrian, German or Russian). Short research shows that Austrian Specialkarte 1:75 000 presents the highest amount of features among the analyzed set of maps. A couple of distinctive legend entries are also exemplified at the end.


O ile poprzedni post pokazywał efekty porównywania zmian treści topograficznej na dawnych mapach, to tym razem warto skupić się na tym, co można analizować. Tym czymś są wszystkie elementy krajobrazu opracowywane przez dawnych kartografów, czyli zakres treści map. Każda mapa składa się z warstw tematycznych, które można różnie podzielić, np. na antropogeniczne i przyrodnicze czy punktowe, liniowe lub powierzchniowe. Mapa topograficzna lub ogólnogeograficzna (takie udostępniane są na platformie) powinna pokazywać możliwie kompleksowy obraz świata i kłaść równomierny nacisk na przedstawienie takich elementów rzeczywistości jak osadnictwo, sieć komunikacyjna, obiekty gospodarcze, lasy, rzeki czy rzeźba terenu. 

Zakres treści takich map w zasadzie pozostaje niezmienny do dziś, tzn. starano się możliwie wiarygodnie i szczegółowo pokazać dany obszar – w końcu mapy topograficzne w większości przypadków miały służyć wojsku. Inaczej sprawa przedstawia się jeżeli spojrzymy na sposób ujęcia treści na różnych mapach (tj. jak coś pokazywano) oraz na liczebność kategorii treści w ramach warstw tematycznych (np. liczba kategorii dróg czy obiektów gospodarczych). W tych kwestiach bowiem zachodziły dość istotne zmiany, które wynikały chociażby z postępu technologicznego (w 1800 roku nie było jeszcze kolei :) ), poprawy dokładności pomiarów topograficznych (przedstawienie rzeźby terenu za pomocą poziomic) czy różnorodnych kryteriów klasyfikacji obiektów występujących w terenie (czy drogę przedstawiać jako szeroką, czy wąską? Gminną, czy powiatową? Dla koni, czy dla pieszych? etc…). 

More...