Atlas Historyczny Polski w XVI w. / Historical Atlas of Poland in 16th c.

This time, instead of publishing an archival map, we intend to share – courtesy of the Institute of History of Polish Academy of Sciences - Polish Historical Atlas of the 16th (scale: 1: 250 000). The concept dates back to the end of the 19th century and includes the cartographic reconstruction of the settlement network in the second half of the 16th century (with the distinction of royal and ecclesiastical property), state’s administrative and ecclesiastical, the road network and the natural landscape (water, vegetation, relief). The presented map is a mosaic of the previously elaborated works with coherent graphical form. The ongoing works on the Polish Historical Atlas are to be finished by 2020 and can be followed on the “Atlas of Sources and Materials for History of Old Poland” website.

Tym razem, zamiast map archiwalnych, udostępniamy – dzięki uprzejmości Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk – Atlas Historyczny Polski w XVI wieku w skali 1:250 000. Koncepcja jego opracowania sięga końca XIX wieku i obejmuje rekonstrukcję kartograficzną sieci osadniczej drugiej połowy XVI wieku (z wyróżnieniem własności królewskiej i duchownej), podziałów terytorialnych państwowych i kościelnych, sieci dróg i krajobrazu naturalnego (wody, roślinność, rzeźba terenu). 

More...

Nowa mapa na portalu/A new map added

A new map has just been added! 

The Kummersberg map which is known from our previous posts. The georeferencing itself was quite challenging as it required straightening and cropping map images by a vector index which also had to be prepared. The size of the vector index (or map grid) was neither derived from geographical graticule (e. g. 15' by 30') nor the real size of map sheets (e.g. 30cm by 50cm) and we had to make use of cadastral division (which was present on the map frame). Next step involved map sheets straightening and combining into a single map mosaic. Then, it was ready to be georeferenced. We used 20 control points with spline (rubbersheeting) transformation, and the result seems to be really nice :-). However, in the future we'll intend to imoprove its quality be applying map's native projection.

Dziś przybyła nam nowa mapa! 

Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern, C.R. von Kummersberg, czyli mapa Kummersberga w skali 1:115 200 z 1855 roku, o której już pisaliśmy

Mapa Kummersberga / Kummersberg Map

A piece of information about a not very well known austrian "Kummersberg Map". Developed in mid 19th century (1855-1893), administrative map of Galicia was in fact a generalized version of cadastral maps and thus gives a nice insight to geohistorical landscape, especially land cover, administrative borders and settlements. The map can be easily accessed from "Archiwum Map WIG"

Tym razem garść informacji na temat stosunkowo mało znanej tzw. mapy Kummersberga, której pełna nazwa to: „Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern, C.R. von Kummersberg”. 

More...

Polscy odkrywcy: 1918-1939 / Polish world exploration: 1918-1939

Maps with the past covers not only archival maps, but also those absolutely modern ones depicting historical events. This blog entry is short, but everything essential is attached below as a poster entitled "Polish world exploration: 1918-1939". Elaborated by students of Department of Cartography (University of Warsaw) Ada Banaszczyk and Tomasz Panecki was presented in 2012 on the annual NACIS meeting (North American Cartographic Information Society) in Portland (OR). As far as I recall it hasn't been yet shown in Poland - what is subject to change now :)

Mapy z przeszłością to nie tylko dawne, ale również te jak najbardziej współczesne mapy prezentujące historyczne wydarzenia. Tym razem post jest krótki, a jego zasadniczą treść skrywa załączony poster pt. "Polish world exploration: 1918-1939". Opracowany przez (wtedy jeszcze) studentów Katedry Kartografii UW Adę Banaszczyk i Tomasza Paneckiego był prezentowany w 2012 roku na zjeździe NACIS (North American Cartographic Information Society) w Portland. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to do tej pory nie był pokazywany w Polsce. Czas to zmienić :) 

More...

Jak analizować dawne mapy? (3) / How to analyze archival maps? (3)

This blog entry covers maps’ accuracy: how it changed in 19th century. Maps prior to that period can be used only as a source of attribute information. Features’ geometry can be collected from maps developed since +/- 1870 when precise measurement tools were in use. Analysis covers 11 georeferenced archival maps (4-point affine transformation). 


W dobie GIS-u mapa archiwalna może być źródłem informacji dwojakiego typu. Po pierwsze, można z niej czerpać wiadomości na temat atrybutów obiektów: klasy drogi w 1859 roku, wielkości miasta w 1923 roku czy typów istniejących obiektów gospodarczych takich jak kopalnie lub karczmy. Po drugie, dzięki temu, że mapa z definicji pokazuje interesujący nas obszar w przyjętym układzie współrzędnych można z niej również czerpać informacje dotyczące geometrii obiektów, czyli ich położenia i kształtu. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że na południe od Stanisławowa, na skrzyżowaniu dróg stał wiatrak :) Proste?

More...