Atlas Historyczny Polski w XVI w. / Historical Atlas of Poland in 16th c.

This time, instead of publishing an archival map, we intend to share – courtesy of the Institute of History of Polish Academy of Sciences - Polish Historical Atlas of the 16th (scale: 1: 250 000). The concept dates back to the end of the 19th century and includes the cartographic reconstruction of the settlement network in the second half of the 16th century (with the distinction of royal and ecclesiastical property), state’s administrative and ecclesiastical, the road network and the natural landscape (water, vegetation, relief). The presented map is a mosaic of the previously elaborated works with coherent graphical form. The ongoing works on the Polish Historical Atlas are to be finished by 2020 and can be followed on the “Atlas of Sources and Materials for History of Old Poland” website.

Tym razem, zamiast map archiwalnych, udostępniamy – dzięki uprzejmości Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk – Atlas Historyczny Polski w XVI wieku w skali 1:250 000. Koncepcja jego opracowania sięga końca XIX wieku i obejmuje rekonstrukcję kartograficzną sieci osadniczej drugiej połowy XVI wieku (z wyróżnieniem własności królewskiej i duchownej), podziałów terytorialnych państwowych i kościelnych, sieci dróg i krajobrazu naturalnego (wody, roślinność, rzeźba terenu). 

More...

Hgis WMS w Leaflet

Prosty skrypt mapy Leaflet, dzięki któremu na stronie wyświetlona zostanie mapa z warstwą Wig100k:


A simple Leaflet script to display map with Wig100k layer:

More...

Hgis WMS w OpenLayers 2.x

Prosty skrypt mapy OpenLayers w wersj 2.x, dzięki któremu na stronie wyświetlona zostanie mapa z warstwą Wig100k:


A simple OpenLAyers 2.x script to display map with Wig100k layer:

More...

Virtuelles Kartenforum / Virtual Map Forum

Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) to projekt Saxon State and University Library Dresden (SLUB) oraz Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft polegający na udostępnieniu on-line skalibrowanych niemieckich Meßtischblätter.

Co istotne, projekt stawia na crowdsourcing - mapy są kalilbrowane przez członków społeczności funkcjonującej wokół projektu, a następnie automatycznie przetwarzane oraz udostępniane użytkownikom do przeglądania w kontekście mapy (hello ol3 ;) podkładowej OSM. Do chwili obecnej skalibrowano 3736 arkuszy z 5981.

Nieco więcej o projekcie w prezentacji z foss4g-e 2014. Kawał dobrej roboty ;)


Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) is a project by Saxon State and University Library Dresden (SLUB) and Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik financed by Deutsche Forschungsgemeinschaft focused on serving and calibrating German Meßtischblätter maps on-line.

What's important, the project heavily relies on crowdsourcing - maps are georeferenced by the users registered within the project and then automatically transformed and exposed on-line on a map (hello ol3 ;) with the OSM as the background. So far 3736 of 5981 maps have been georeferenced.

A bit more info about the project can be found in a foss4g-e 2014 presentation. Well done folks ;)

Jak analizować dawne mapy? (3) / How to analyze archival maps? (3)

This blog entry covers maps’ accuracy: how it changed in 19th century. Maps prior to that period can be used only as a source of attribute information. Features’ geometry can be collected from maps developed since +/- 1870 when precise measurement tools were in use. Analysis covers 11 georeferenced archival maps (4-point affine transformation). 


W dobie GIS-u mapa archiwalna może być źródłem informacji dwojakiego typu. Po pierwsze, można z niej czerpać wiadomości na temat atrybutów obiektów: klasy drogi w 1859 roku, wielkości miasta w 1923 roku czy typów istniejących obiektów gospodarczych takich jak kopalnie lub karczmy. Po drugie, dzięki temu, że mapa z definicji pokazuje interesujący nas obszar w przyjętym układzie współrzędnych można z niej również czerpać informacje dotyczące geometrii obiektów, czyli ich położenia i kształtu. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że na południe od Stanisławowa, na skrzyżowaniu dróg stał wiatrak :) Proste?

More...