Usługi / Services

Poniżej znajduje się lista usług udostępnianych przez hgis.cartomatic.pl. O ile nie zaznaczono inaczej, dane udostępniane są nieodpłatnie, wyłącznie do użytku niekomercyjnego, czyli nie podpadającego pod poniższą definicję użytku komercyjnego:

WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE: wykorzystanie usług w celach przynoszących korzyści lub z zamiarem osiągnięcia korzyści w:

 • jakiejkolwiek jednostce rządowej albo agencji
 • jakimkolwiek przedsięwzięciu nastawionym na zysk
 • podmiocie działającym lub niedziałającym dla zysku, ale chcącym wytworzyć usługi lub produkty (na przykład: instytucja zajmująca się edukacją, która przeprowadza badania sponsorowane) niezależnie od tego czy usługi lub produkty są bezpośrednio związane z wykorzystaniem usług serwowanych przez hgis.cartomatic.pl
Za wykorzystanie komercyjne nie jest uznawane wykorzystanie usług w celach edukacyjnych podczas zajęć w klasie bądź laboratoryjnych w ramach nauki bądź akademickich badań niebędących w związku z jakąkolwiek działalnością wytwarzającą dochód.

Obecnie dane udostępniane są w 3 układach odniesienia:

 • EPSG:2180
 • EPSG:3857
 • EPSG:4326

Zasadniczo adresacja usług zorganizowana jest następująco: http://host/rodzaj/epsg/nazwa, np: http://wms.hgis.cartomatic.pl/topo/2180/wig500k jest adresem dla usługi serwującej mapę topo Wig 500k w układzie EPSG:2180

Informacje o źródłach danych usług udostępnianych przez hgis.cartomatic.pl znajdują się tutaj.

Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania usług mogą być zgłaszane przez github.

Jeżeli zdecydujesz się wykorzystać nasze usługi w swojej aplikacji, poprosimy o ich wyraźnie oznaczenie w postaci linka do hgis.cartomatic.pl


Below is a list of services exposed by the hgis.cartomatic.pl. Unless stated otherwise, the data is only for non-commercial use that does not fit into the definition of the commercial use explained below:

COMMERCIAL USE means use that inures to the benefit of or is intended to inure to the benefit of:
 • any governmental unit or agency
 • any profit-seeking enterprise
 • any entity, whether or not for profit, that provides services or products for consideration (for example, an educational institution that performs sponsored research), regardless of whether those services or products directly relate to the services exposed by hgis.cartomatic.pl
Commercial use does not include use in a classroom or laboratory setting by a non-profit or governmental educational institution, purely for teaching and academic research purposes and not in connection with any revenue-producing activity.

At the time being, services are exposed in the following crs:

 • EPSG:2180
 • EPSG:3857
 • EPSG:4326

In general, the service addressing is as follows: http://host/type/epsg/name, e.g. http://wms.hgis.cartomatic.pl/topo/2180/wig500k points to the service exposing topo Wig 500k map in EPSG:2180

More info on the data sources of the exposed services can be found here.

All the issues regarding the services can be reported through github.

If you decide to use our services in your application, be so kind to attribute them in a form of a link to hgis.cartomatic.pl


Cache

Dane cacheowane są automatycznie dla każdego z układów odniesienia w następujących siatkach:

Data is cached automatically for each crs in the following tile schemes:

geoportal.gov.pl v1Epsg: 'EPSG:2180'
NumZoomLevels: 13
TileSize: 256
TilesetBaseWidth: 3
TilesetBaseHeight: 2
TilesetBounds: MinX: 0, MinY: 0, MaxX: 1228800, MaxY: 819200
MaxRes: 1600

gmapsEpsg: 'EPSG:3857'
NumZoomLevels: 18
TileSize: 256
TilesetBaseWidth: 1
TilesetBaseHeight: 1
TilesetBounds: MinX: 20037508.342789244, MinY: 20037508.342789244, MaxX: 20037508.342789244, MaxY: 20037508.342789244
MaxRes: 156543.03392804097


Topo

WIG Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000

WIG Map of Poland and the neighborhood countries 1:500 000
WIG Mapa operacyjna 1:300 000

WIG Ops map 1:300 000
WIG Polska mapa taktyczna 1:100 000

WIG Polish tactical map 1:100 000
WIG Mapa szczegółowa 1:25 000

WIG Topographic map 1:25 000
Meßtischblätter 1:25 000
Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000
Karte des Deutschen Reiches 1:100 000
Karte des westlichen Rußlands 1:100 000
Grossblatt 1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Karte des westlichen Rußlands
Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern, C.R. von Kummersberg 1:115 000


Cities
Białystok (G.S.G.S. 4435)
Bydgoszcz (G.S.G.S. 4435)
Breslau (G.S.G.S. 4480)
Częstochowa (G.S.G.S. 4435)
Danzig (G.S.G.S. 4496) - DANZIG (NORTH), DANZIG (SOUTH)
Grudziądz (G.S.G.S. 4435)
Inowrocław (G.S.G.S. 4435)
Jasło (G.S.G.S. 4435)
Katowice (G.S.G.S. 4435)
Kielce (G.S.G.S. 4435)
Kraków (G.S.G.S. 4435)
Łódź (G.S.G.S. 4435)
Lublin (G.S.G.S. 4435)
Poznań (G.S.G.S. 4435)
Radom (G.S.G.S. 4435)
Rzeszów (G.S.G.S. 4435)
Siedlce (G.S.G.S. 4435)
Tarnów (G.S.G.S. 4435)
Toruń (G.S.G.S. 4435)
Warszawa (G.S.G.S. 4435)
Atlas Historyczny Polski
Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku