Link do mapy / Map permalink

Nasza prosta aplikacja mapowa automatycznie generuje url, w którym zapisuje położenie mapy, przybliżenie, aktywną warstwę oraz położenie suwaków - zasięgu oraz przezroczystości aktywnej warstwy. Dzięki temu zapisanie urla do konkretnego widoku jest zasadniczo bezbolesne:


Our simple map app automatically generates an url pointing to the current map view - map position and zoom, active layer and the position of both sliders (active layer's coverage and opacity). It makes it really easy to save and / or distribute such url:


Mapa zapisuje parametry widoku w jako 'fragment identifier' adresu url (ciąg znaków po symbolu #) - są to kolejno: x,y,zoom,warstwa,zasięg_warstwy,przezroczystość_warstwy oddzielane przecinkami.

X i Y są w odwzorowaniu mapy, czyli EPSG:3857 (spherical Mercator / web Mercator). Aby nieco ułatwić życie potencjalnym użytkownikom, współrzędne mogą być również podane bezpośrednio w lon/lat (EPSG:4326) - tak długo, jak będą mieściły się w przedziale +/- 180/90, aplikacja potraktuje je jako stopnie i przeliczy do własnego odwzorowania automatycznie, np:

http://hgis.cartomatic.pl/#23.08957867314207,54.06644605461859,15,m25k,25,75

otworzy mapę wycentrowaną na klasztorze Kamedułów w Wigrach, ustawi Meßtischblätter jako aktywną warstwę oraz nieco zmieni jej zasięg ora zprzezroczystość.


Map saves the view params in the url fragment identifier (a text string after a # symbol) - comma separated params are x,y,zoom,layer,layer_viewport_coverage,layer_opacity.

X i Y are in the map's projection - EPSG:3857 (spherical Mercator / web Mercator). To make it easier to center the map on a needed location without having to know the coords in EPSG:3857, as long as the coordinates fit into the +/- 180/90 range they are treated as lon/lat (EPSG:4326) and converted to the map's coordsys automatically, for example:

http://hgis.cartomatic.pl/#23.08957867314207,54.06644605461859,15,m25k,25,75

will open the map centered on the Cameldolite monastery in Wigry and make the Meßtischblätter an active layer and adjust its viewport coverage and opacity


blog comments powered by Disqus